Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Game it Yourself: de aanbieder van de games (KvK: 62380184).

Game: een city game of online game, aangeboden en getoond op de website van Game it Yourself.

Device: het apparaat waarop gespeeld wordt. Doorgaans bij city games een smartphone en/of tablet en bij online games een pc en/of laptop.

Opdrachtgever: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf en/of derden een bestelling doet bij Game it Yourself, middels de aankoop van de game(s) op de website van Game it Yourself.

Organisator: de persoon die ten behoeve van zichzelf en/of derden een datum en tijdstip inplant voor het spelen van de game en als spelleider optreedt. Doorgaans is dit dezelfde persoon als de opdrachtgever.

Reseller: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die, als opdrachtgever, de games bestelt bij Game it Yourself, deze aanbiedt ten behoeve van derden en optreedt als organisator. Doorgaans vanuit eigen locaties zoals een restaurant, café, camping o.i.d.

Developer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die games creëert en ontwikkelt ten behoeve van Game it Yourself.

Deelnemer: de persoon die feitelijk deelneemt aan de game van Game it Yourself.

Schriftelijk: het verzenden van een aangetekende brief per post aan Game it Yourself, Blokhuisplein 40, 8911 LJ, Leeuwarden en/of het versturen van een e-mailbericht naar play@gameityourself.nl.

Artikel 2 – Werkingssfeer
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Game it Yourself aangeboden games en diensten en op deelname aan alle activiteiten die door Game it Yourself worden aangeboden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Game it Yourself.
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aankopen van een game bij Game it Yourself en stelt alle organisatoren en deelnemers hiervan op de hoogte.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
Na betaling middels het bestellen van een game door de opdrachtgever, is de overeenkomst definitief. De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst handelingsbekwaam te zijn.
In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

Artikel 4 – Opgave aantal deelnemers/teams
De games die Game it Yourself aanbiedt, zijn in beginsel bedoeld voor een minimum/maximum aantal personen per team en/of device, zoals staat aangegeven in de omschrijving van de game. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte opgave van dit aantal tijdens de bestelling van de game. Zowel de opdrachtgever als organisator zorgen ervoor dat deze aantallen niet worden overschreden tijdens het spelen van de game.
Het aantal opgegeven teams voor een game kan na bestelling niet meer worden gewijzigd.

Artikel 5 – Betaling en tarieven
Betaling is altijd voorafgaand aan een activiteit en verloopt uitsluitend via ons online betaalsysteem. Game it Yourself stuurt geen aparte offertes of gespecificeerde facturen. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw.

Artikel 6 – Annulering
Na betaling door de opdrachtgever aan Game it Yourself, heeft de opdrachtgever 2 weken bedenktijd, vanaf het tijdstip van aankoop. Na overschrijding van deze periode is de overeenkomst definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.
De games van Game it Yourself blijven een jaar geldig en kunnen binnen deze periode (alsnog) worden gespeeld.
De administratiekosten voor het terugstorten van het verschuldigde bedrag, bedragen €25 per boeking en zullen worden verrekend met het boekingsbedrag.

Artikel 7 – Deelname op eigen risico
Deelname aan een door Game it Yourself aangeboden game is altijd op eigen risico. Tevens dienen de deelnemers zich te houden aan de geldende verkeersregels, eventuele overige maatregelen en extra te letten op gevaren. Bovendien geldt de verplichting dat kinderen tot 16 jaar tijdens deelname aan een game altijd onder toezicht staan van minimaal één volwassene per team en/of device.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Game it Yourself sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld.
De opdrachtgever vrijwaart Game it Yourself voor iedere vordering die een deelnemer jegens Game it Yourself meent te hebben.
De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemers.
De opdrachtgever dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.

Artikel 9 – Verplichting opdrachtgever/organisator
De opdrachtgever/organisator dient alle andere deelnemers ervan op de hoogte te brengen dat deelname aan een bij Game it Yourself bestelde game altijd op eigen risico is.
Tevens dient de opdrachtgever/organisator de deelnemers er op te wijzen, dat men zich houdt aan de geldende verkeersregels, eventuele overige maatregelen en extra let op gevaren.
Bovendien dient de opdrachtgever/organisator de deelnemers er op te wijzen, dat kinderen tot 16 jaar tijdens deelname aan een game altijd verplicht onder toezicht staan van minimaal één volwassene per team en/of device.

Artikel 10 – Klacht
Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de game constateert en de tekortkoming door Game it Yourself niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen vijf dagen nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan Game it Yourself.
Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid
Game it Yourself is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Game it Yourself, geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Game it Yourself.
Wanneer er tijdens een game foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Game it Yourself gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Game it Yourself dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. De deelnemers vrijwaren Game it Yourself daarbij van vorderingen op het portretrecht.

Artikel 12 – Overmacht
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor een door opdrachtgever aangekochte game bij Game it Yourself niet als activiteit kan plaatsvinden, zijn nimmer een aanleiding om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of op alle geschillen, welke tussen Game it Yourself en opdrachtgever en/of organisator mochten ontstaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden uitsluitend bekrachtigd, nadat Game it Yourself en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 15 – Overige bepalingen
Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies